Η γυνή και ο κοινωνισμός : η γυνή εν τω παρελθόντι τω παρόντι και τω μελλόντι

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η γυνή και ο κοινωνισμός : η γυνή εν τω παρελθόντι τω παρόντι και τω μελλόντι / υπό Αυγούστου Βέβελ ; μετάφρασις εκ της 13ης εκδόσεως υπό Σ. Οικονόμου. - εν Αθήναις: Β. Γαβριηλίδου, 1892 . - 438 σ.click here