Τα κατά την αποπεράτωσιν και ανακαίνισιν του Εθνικού Πανεπιστημίου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Τα κατά την αποπεράτωσιν και ανακαίνισιν του Εθνικού Πανεπιστημίου / υπό του Πρυτάνεως Κωνσταντίνου Φρεαρίτου. - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου Ν. Γ. Πάσσαρη, 1864 . - ιστ΄, 48, 134 σ.click here