Σωκράτης : σύγγραμμα φιλολογικόν και παιδαγωγικόν εκδιδόμενον άπαξ του μηνός. Τ. 1ος, τχ 1 (Ιανουάριος 1874) - Τ. 1ος, τχ. 7 - 8 - 9 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 1874)

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how