Πρόχειρον βιβλιάριον περιέχον άπασαν την νεκρώσιμον ακολουθία, εις δε το τέλος προσετέθησαν και όσα χρήσιμα εις τας Βασιλικάς Τελετάς [χειρόγραφες παρτιτούρες]

Please install Flash to view this page.

or Enable Flash pluginsee how