Η περί δημοκρατίας εν τω Ελληνικώ Κοινοβουλίω συζήτησις και η επί ταύτης απόφανσις, η τελευταία συνεδρίασις της διαλυθείσης Βουλής της Ε΄ περιόδου, το υπόμνημα του κ. Κουμουνδούρου και η επ΄ αυτού βασιλική απάντησις

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η περί δημοκρατίας εν τω Ελληνικώ Κοινοβουλίω συζήτησις και η επί ταύτης απόφανσις /. - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου Ν. Γ. Πάσσαρη, 1874 . - μζ΄, 164 σ.click here