Λόγος εκφωνηθείς επί του τάφου του αοιδίμου Αθανασίου Α. Μιαούλη, την 9 Μαϊου 1867

Πρωτεύουσες καρτέλες

Λόγος εκφωνηθείς επί του τάφου του αοιδίμου Αθανασίου Α. Μιαούλη, την 9 Μαϊου 1867 / υπό του κυρίου Δ. Γ. Δημητρακάκη. - εν Αθήναις: εκ του τυπογραφείου Ερμού, 1867 . - 16 σ.click here