Λόγος εκφωνηθείς υπό του διευθυντού Κωνσταντίνου Ζαβιτζιάνου την 18 Σεπτεμβρίου μηνός 1853 κατά την διανομήν των βραβείων μετά τας δημοσίας εξετάσεις του πέμπτου έτους του Παρθεναγωγείου

Πρωτεύουσες καρτέλες

Λόγος εκφωνηθείς υπό του διευθυντού Κωνσταντίνου Ζαβιτζιάνου την 18 Σεπτεμβρίου μηνός 1853 κατά την διανομήν των βραβείων μετά τας δημοσίας εξετάσεις του πέμπτου έτους του Παρθεναγωγείου /. - Κέρκυρα: εν τω τυπογραφείω της Κυβερνήσεως, 1858 . - 24 σ.click here