Εθνικός Δεσμός : ο κατά την δημόσιαν συνεδρίασιν του Εθνικού Δεσμού εν τη σχολή Καραμάνου επι τη 25 Μαρτίου λόγος του αντιπροσώπου του Εθνικού Δεσμού Κ. Κ. Φρεαρίτου επί του θέματος "Τίνων άρα ένεκεν λόγων ο Εθνικός Δεσμός εζήτησε και ζήτει τον πόλεμον"

Πρωτεύουσες καρτέλες

Εθνικός Δεσμός : ο κατά την δημόσιαν συνεδρίασιν του Εθνικού Δεσμού εν τη σχολή Καραμάνου επι τη 25 Μαρτίου λόγος του αντιπροσώπου του Εθνικού Δεσμού Κ. Κ. Φρεαρίτου επί του θέματος "Τίνων άρα ένεκεν λόγων ο Εθνικός Δεσμός εζήτησε και ζήτει τον πόλεμον" /. - Αθήνησιν: Τύποις "Τηλέγραφου", 1881 . - 23 σ.click here