Η νομική επιστήμη του καθημερινού βίου. Μέρος Α, Ζητήματα

Πρωτεύουσες καρτέλες

Η νομική επιστήμη του καθημερινού βίου. Μέρος Α. Ζητήματα / Rud. von Jhering ; εκ του γερμανικού υπό Ν. Δημαρά. - Αθήνησι: τυπογραφείον Ιω. Αγγελόπουλου, 1880 . - ιβ΄, 72 σ.Σύντομος ιστορική έρευνα περί ορκωτού συστήματος
click here click here