Τύποι των συναλλαγών και της διεξαγωγής πάσης υποθέσεως, πολιτικής εμπορικής, ποινικής και διοικητικής εν γένει : συντεταγμένοι κατά τους κειμένους ελληνικούς νόμους μετά σημειώσεων επιτόμων προς διασάδισιν και συμπλήρωσιν. Μέρος Α

Πρωτεύουσες καρτέλες

Τύποι των συναλλαγών και της διεξαγωγής πάσης υποθέσεως, πολιτικής εμπορικής, ποινικής και διοικητικής εν γένει : συντεταγμένοι κατά τους κειμένους ελληνικούς νόμους μετά σημειώσεων επιτόμων προς διασάδισιν και συμπλήρωσιν. Μέρος Α / υπό Ι. Γιαννόπουλου Ηπειρώτου ; και αναθεωρημένοι υπό Γεωργίου Ράλλη. - Αθήναι: τυπογραφείον Ι. Γιαννόπουλου Ηπειρώτου και Σ/ΑΣ, 1863 . - ια΄, 170 σ.click here