Παρατηρήσεις επί του συνταχθέντος υπό της επιτροπής της συνελεύσεως σχεδίου του Συντάγματος

Πρωτεύουσες καρτέλες

Παρατηρήσεις επί του συνταχθέντος υπό της επιτροπής της συνελεύσεως σχεδίου του Συντάγματος / υπό Διομήδους Κυριακού. - εν Αθήναις: εκ του Βασιλικού Τυπογραφίου, 1864 . - 87 σ.click here