Σκόπελος [χάρτης]

Σκόπελος [χάρτης]. Η.10. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 23 42΄-23 72΄/Β 39 00΄-39 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945. -- 1 χάρτ. έγχρ. ; 50 X 62,5 εκ. διπλ. σε 24,5 X 34,5 εκ.

        Μεσημβρινός Αθηνών 23ο 42΄58.5΄΄ Αν του Γκρήνουιτς. - Ισοδιάστασις 50μ. - Μαγνητική Απόκλισις (1945)0 0ο 05΄Δ. - Ενιαύσιος Αλλαγή 5΄Αν.

        Συνετέθη και επανεξεδόθη υπό 524 Pal. Fd. Survey Coy. R. E. Νοέμβριος 1943 εκ χάρτου του Ναυαρχείου 2072 και εκ Γερμανικής εκδόσεως 1: 300.000 έτους 1901. Επανεξεδόθη υπό 514 Fd. Survey Coy. R. E. Μάρτιος 1945.

        Τμήμα του: 1: 100.000 Φύλλον Ελλάδος = 1: 100.000 Greece Sheet