Καρδίτσα [χάρτης]

Καρδίτσα [χάρτης]. Η.6. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα 1: 100.000 (Δ 21 42΄-22 12΄/Β 39 00΄-39 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945. -- 1 χάρτ. έγχρ. ; 50 Χ 62,5 εκ. διπλ. σε 24,5 Χ 34,5 εκ.

        Μεσημβρινός Αθηνών 23ο 42΄58.5΄΄ Αν του Γκρήνουιτς. - Ισοδιάστασις 40μ. - Μαγνητική Απόκλισις (1945) 00ο 36΄Δ. - Ενιαύσιος Αλλαγή 6΄Αν.

        Επανεξεδόθη υπό Νο 1 Base Survey Drawing and Photo Process Office Νοέμβριος 1943 εκ του Ελληνικού χάρτου κλίμακος 1; 100.000 χρονολογίας 1929. Αναθεωρήθη και επανεξεδόθη υπό 514 Fd. Survey Coy. R. E. Μάρτιος  1945.

        Τμήμα του: 1: 100.000 Φύλλον Ελλάδος = 1: 100.000 Greece Sheet