Άγραφα [χάρτης]

Άγραφα [χάρτης]. Η.5. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα: 1: 100.000 (Δ 21 12΄-21 42΄/Β 39 00΄-39 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945. -- 1 χάρτ. έγχρ. ; 50 Χ 62,5 εκ. διπλ. σε 24,5Χ 34,5 εκ.

        Μεσημβρινός Αθηνών 23ο 42΄58.5΄΄ Αν του Γκρήνουιτς. - Ισοδιάστασις 40μ. - Μαγνητική Απόκλισις (1945) 00ο 44΄Δ. - Ενιαύσιος Αλλαγή 6΄Αν.

        Επανεξεδόθη υπό Νο 1 Base Survey Drawing and Photo Process Office Οκτωβρ. 1943 εκ του Ελληνικού χάρτου κλίμ. 1: 100.000 χρονολογίας 1929. Επανεξεδόθη υπό 514 Fd. Survey Coy. R. E. κατά Μάρτιον 1945.

        Τμήμα του: 1: 100.000 Φύλλον Ελλάδος = 1: 100.000 Greece Sheet