Άρτα [χάρτης]

Άρτα [χάρτης]. Η.4. -- 1η έκδ.. -- Κλίμακα 1: 100.000 (Δ 20 42΄-21 12΄/Β 39 00΄-39 30΄). . -- [χ.τ.] : [χ.ο.], 1945. -- 1 χάρτ. έγχρ. ; 50 Χ 62,5 εκ. διπλ. σε 24,5 Χ 34,5 εκ.

        Μεσημβρινός Αθηνών 23ο 42΄58.5΄΄ Αν του Γκρήνουιτς. - Ισοδιάστασις 40μ. - Μαγνητική Απόκλισις (1945) 0ο 57΄Δ. - Ενιαύσιος Αλλαγή 6΄Αν.

        Επανεξεδόθη υπό Νο. 1 Base Survey Drawing and Photo Process Office Δεκέμβ. 1943 εκ του Ελληνικού χάρτου κλίμακος 1: 100.000 χρονολογίας 1934. Αναθεωρήθη και επανεξεδόθη υπό 514 Fd. Survey Coy. R. E. κατά Μάρτιον 1945.

        Τμήμα του: 1: 100.000 Φύλλον Ελλάδος = 1: 100.000 Greece Sheet