Ψηφιακό αποθετήριο DIKIpedia

Πρωτεύουσες καρτέλες

Το αποθετήριο περιλαμβάνει υλικό κάθε είδους και μορφής που συγκεντρώνεται από τη Διεύθυνση Αρχείων Μουσείων Βιβλιοθηκών (πρώην Δημοτικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Βόλου)

Ο ιστότοπος βρίσκεται υπό κατασκευή